Сметководствени услуги

Вам Ви е потребно ажурно и точно евидентирање на сметководтсвените настани, нивно систематизирање во вид на финансиски извештаи кои се дистрибуираат до сите заинтересирани учесници во работењето: менаџери, банки, инвеститори, ограни на државна администрација и други. Објективни финансиските извештаии Ви се неопходни во процесот на донесување на значајни одлуки за планирање на работењето и за развојот на Вашето друштво. Ако се стремите кон сигурно, точно и законско работење Вам ви е потребен професионален, докажан и искусен сметководител.

Регулирање на стаж за минати години до 2007година

Видмар Компани ви нуди и регулирање на стаж со пополнување на образци М4 и евиденција на работникот.

За сите подетални прашања нашиот тиме  тука за вас!