Кратко за нас

Нашето работење првенствено е ориентирано на градење на долгорочни деловни односи со нашите клиенти, стекнување на потполна доверба и меѓусебно разбирање на партнерска основа.

Нашата посветеност кон решавање на проблемите без разлика на нивната сложеност, постојано учење и усовршување на знаењето и способностите има за цел да станеме идеален партнер за подршка и унапредување на работата на нашите клиенти.
 
За исполнување на зацртаните цели од нашите вработени бараме исполнување на неколку принципи и тоа: стручност, љубезност, точност и информираност.
 
Меѓутоа, сметаме дека не е доволно само ние да бидеме информирани , туку дека исто толку е важна и информираноста на нашите клиенти. Со цел потребните информации да дојдат до нив, на ова место ќе бидат презентирани написи посветени на актуелните стопански, сметководствени , даночни и правни теми.
Сметководство е дисциплина што се занимава со запис, класификација, интерпретација и комуникација на финансиската информација.

Практичарите се нарекуваат сметководители.
Основата на секој сметководител треба да се темели врз националните сметководствени стандарди (US GAAP, General Accepted Accounting Principles), меѓународните сметководствени стандарди (IAS-International Accounting Standards) и друго. Секој кој се занимава со некоја стопанска дејност е должен да води евиденција според меѓународните стандарди.
Основниот приод на работењето на Видмар Компани е максималната одговорност кон клиентот, што овозможува не само услуга со најголем можен степен на квалитет, туку можност во Видмар Компани да се здобиете со свој постојан деловен советник.
Својата цел - Вашето поуспешно работење, Видмар Компани ја постигнува преку реализацијата на индивидуалниот консултации.

Нашите вредности

Визија

Работење кое првенствено е ориентирано на градење на долгорочни деловни односи со клиентите и стекнување на потполна доверба и меѓусебно разбирање на партнерска основа.

Мисија

Максималната одговорност кон клиентот, што овозможува не само услуга со најголем можен степен на квалитет, туку можност во Видмар Компани да се здобиете со свој постојан деловен советник.

Стратегија

Посветеност кон решавање на проблемите без разлика на нивната сложеност, постојано учење и усовршување на знаењето и способностите со цел да станеме идеален партнер за подршка и унапредување на работата на нашите клиенти.

Резултати

За исполнување на зацртаните цели на нашите клиенти од нашите вработени бараме исполнување на неколку принципи и тоа: стручност, љубезност, точност и информираност, за задоволни клиенти и долгорочно деловни односи.